Tag:  hải đảo

Bộ Thông tin và Truyền thông tặng lịch cho chiến sỹ biên giới, hải đảo

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức trao lịch blốc 2017 tặng các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo.

30/12/2016 | 10:34

Ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật về quản lý biển đảo

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành chín văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

30/12/2016 | 10:05

Nghiên cứu và đào tạo vì sự phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu và đào tạo vì sự phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”.

28/12/2016 | 23:26

Nâng cao nhận thức pháp luật vùng biên giới, hải đảo

Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

26/12/2016 | 19:19

Sức sống của một xã đảo vùng biên

Thổ Châu là xã biên giới hải đảo xa nhất của huyện Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang (cách trung tâm thành phố Rạch Giá hơn 200 km).

26/12/2016 | 18:45

Mái ấm cho đồng bào vùng biên, hải đảo

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã triển khai các chương trình mái ấm cho người nghèo nơi biên giới,hải đảo; xóa nhà xiêu vẹo.

26/12/2016 | 17:55

Phổ biến giáo dục pháp luật vùng biên giới, hải đảo

Đề án "Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013- 2016” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã góp phần nâng cao

24/12/2016 | 23:14

Cần chiến lược phát triển thương hiệu biển

Để thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia mạnh về biển và làm giàu từ biển, việc xây dựng, phát triển Thương hiệu Biển Việt Nam là rất cấp thiết.

19/12/2016 | 23:25

Ban hành nhiều thể chế chính sách về quản lý biển đảo

Năm 2016, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã xác định công tác xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm.

19/12/2016 | 12:07

Phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

Các quy định về tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo có hiệu lực.

19/12/2016 | 00:04

Phải trả phí khi sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Lấy ý kiến về Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

18/12/2016 | 17:52

Thể chế hóa nhiều chính sách quan trọng về Luật Tài nguyên và môi trường biển, hải đảo

Nhiều chính sách lớn được thể chế hoá trong Luật Tài nguyên và môi trường biển, hải đảo nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

05/12/2016 | 12:07